profile
Опубликовано 2 года назад по предмету Беларуская мова от vladosiksutinior2020

помогите срочно пожалуйста


Al. прыклады, з правільным напісаннем надкрэсленых літар у у:
1) ла Усевалада ;
4) цікавы ўступ;
2) радыўс: S) мастаки-умельцы.
3) кінафільм "Анастасія Слуцкая" Уражвае; A2. словазлучэнні (спалучэнні слоў), якія нормам беларускай літаратурнай мовы:
1) за многа кіламетраў ад горала;
2) чарнейшы сажы;
3) сосны;
4) хварэпь на грып;
5) няправільная дроб,
АЗ. правільна напісаныя словы:
1. группа;
2. моладзью; А4. нумары словазлучэнняў.
1. лісце падае;
2. бярозы і клёны;
3. падае долу;
3, узбярэжжа;
4. огненный;
4)
4) першыя прыкметы восені;
S) пад дрэвамі.
5. Ілынскі.
А5. нумары правільных сцвярджэнняў,
Кампаненты словазлучэння звязаны злучальнай сувяззю.
1)
2) Кіраванне - спосаб сувязі, пры якім залежнае слова ва ўскосным склоне, якога
патрабуе галоўнае.
3) Не з'яўляющи спалучэнне дзейніка і выказніка, бо яно выражне закончаную
думку.
4)
4) У адпаведнасці з марфалагічным выражэинем галоўнага слова словазлучэнні падзяляюцца на
іменныя, прыслоўныя і лічэбнікавыя.
сінтаксічная
ольгинка,
якая
5) Словазлучэнне з двух ці больш самастойных слоў, аб'яднаных граматычны і сэнсава. А6, нумары іменных словазлучэнняў:
1. чырвоны ад марозу;
2. стомлены чалавек;
4. нечакана для ўсіх:
3. вельмі стаміцца;
5. дарозе. А7. нумары словазлучэнняў, у якіх словы дапасавання:
1. вельмі хутка;
3. магчымасці;
5. словы ўдзячнасці
2. словы;
4. паверх; АВ. нумары простых сказаў.
1. Палянкі зноў змяніліся лесам, то стройным баравым, то балотным.
2. Ля берага, у вялікай павонцы, дашчаная подушка, і прасмоленая.
3. Днём была пагода, ярка свяціла нізкае сонца.
4. На дварэ толькі шапацеў па саламянай страсе, па нябачных лужынах дождж. 5
5. Дождж перастаў, але вецер, A9. Выберыце правільнае (сцвярджэнне).
1. Развітым называецца сказ, у якім, акрамя і выказніка, ёсць ад іх
члены сказа.
. Простым сказ, які складаецца толькі
3. Развітым сказ, у ёсць члены. А10. Якая характарыстыка з'яўляецца правільний у да "Раніца цёнлан,
сонечная»! нумир илсилу,
1 аднасастаўны, развіты; 2.адявсастаўны, А11. скалы з выказнікам. 1.Салаўі ў лесе аб узи.
2. Лес стаяў і нахмуранна.
3. Хутка тут будуць бялець рамонкі.
4. Я бы побывать у Белавежскай пушчы,
5. Душа голос мой у вершах жить.
3. двухсастаўны, неразвіты;
4. двухсастаўны, развіты.
A12. Адзначце сказы, у якіх паміж дзейнікам і выказнікам (на месцы пропуску) трэба
працяжнік.
1. Кот мышы не таварыш.
2. Без птушак лес сірата.
Пра ўсё даведацца і ўсё вось мая мара. Вочы зоркі.
5. Плошча поля тры гектары. A13. аднасастаўныя сказы.
1. Бераг у канаве круты,
2. Тут заўсёлы табе данамогуць.
3. На сэрцы ўсё яшчэ трывожна.
4. Не засыналася, не спалася болып.
5. Чырвоным пажарам рабін гарыць асенні лес. A14. сказы, у якіх трэба паставіць коску (коскі):
1. Інтэрфіксы ці злучальныя галосныя служаць сувязі у складаным слове .
2. Падчас жніва хлебаробы працуюць не пакладаючы рук.
3. Плывуць над рэчкай хмары маланкі ў вадзе.
4. Найбольшую славу прыватнай друкарні Марціна Кухты пранёс выдадзены 1913 годве
зборнік Максіма Багдановіча «Вянок».
5. Саргасаваму мору назву далі водарасці занесеныя сюды марскімі плынямі.
A15. Адзначце знакі прыпынку (знак прыпынку), якія (які) трэба паставіць на месцы пропуску ў сказе:
"Пастаім, сынок каля жытняга поля і паслуха
5) двукроп'е і працяжнік.
1)двукроп'с; 3)коску і працяжнік; 2)кропку і працяжнік; 4)кропку; Bi. Закончыце фармулёўку. Даданы член сказа, які абазначае аб'ект і адказвае на пытанні ўскосных склонаў гэта…
B2. Знайдзіце ў сказе граматычную аснову і не- Тонкая гэта і складаная мудрасць законы прыроды, яе норавы.
B3. Устанавіце адпаведнаець паміж выдзеленымі сінтаксічнай роляй у сказе. Адказ запішыце. Напрыклад: АЗБ2В411.
едовамі
A) Маладосць краса людзей, час.
Б) Мы сагрэем планету сваімі рукамі, каб наступнікам нашым паднесці не 5 2.
1 Дзейнік
ix
лар.
3. Акалічнасць
В) Міхась - добры гаспадар. гу
Г) рэкі і горы перадвячэрняй парой і світальных зоры нид любімай 4 Дапаўненне
лямблий.
5. Выказнік
B4. Устанавіце адпаведнасць паміж сказам і тышам, запішыце (узор - зада) заданне З).
A) Тут заўсёды пануе цішыня глыбокага смутку па навекі 1. Няпэўна-асабовы, супакосным маладым сэрцы.
2. Пэўна-асабовы.
Б) Востра тады пахли гаркаватай лазой, белым снегам, вільготным 3. Двухсастаўны. халадком. Безасабоны.
В) Залатым лесам готую мясціву.
Г) Суджанага і канём не аб'єдтени. 5 асабовы.
B5. абагульнена-асабовы сказ і граматычную аснову.
1. Ад дабра дабра не шукаюць.
2. Найбольш чуваць пчол.
3. Незадоўга перад вечарам сабралася на дождж.
4. Як добра жытным!
5. Старость нікога не красіць.
ребят по быстрее пожалуйста

 1. Ответ
  Ответ дан sasaserikov133

  Ответ:

  hjhvcf78

  Объяснение:

  jhujgodsd 86 frf

Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 3 года назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.