profile
Что ты хочешь узнать?
Беларуская мова
Беларуская мова - 22 часа назад

Помогите с тестом по бел язу(( а1. адзначце сказау, у якiх перад злучикам нумары (на месцы пропуску) трэба ставiць коску. 1) гумар у апавяданнi пра гераiчнае або трагiч ез часта служьщь для аслаблення выключна напружанага дзеяння. 2) гастролi "песняроу" нязменна праходзiлi 3 послехам " яку нашай краiне, так i за яе межамi. астап "хапя задужа i не выхваляйся дачкой, пле ж ганарыйся ёю." 3) 4) за густымi xмарамi не вiдаць нi месяца _ нi зорак. 5) "краскi, краскi - цэлае мора розных красак: бельг," "_ i жоутых, i чырвоных, i блакiтных." 6) будзе у нас _ i свой раяль, i духавы аркестр, плобрыя дэкарацы. "а2. алзначие нумары сказау, у якiх азначний з'яюща аднароднымi i на письмразлзяляющиа коскамi. ехал, па прышixлых _ местачковых вулiцах ужо у цемры 2) жьшё стварающь звычайныя _ радавыя людавых 1x- мiльёны. знатных - алзiaxi. 3) сонца ужо разлiло на зямлi ранiшняе аладнаватае святло. 4) навокал стаяу слупам задушлiвы "пах ломкай, выгаралай ад сонца травы." трывожны усю дарогу праз лес мяне суправаджала нябач! 5) я птушка тоненькiм _ жалобным плачам. "1 толька рэдкiя пацеркi ягад здзаулена пазграль," лicце брызглiны зрабiлася васкова-празрысты на свет са сваёй мяккай__ аранжавай аправы орнымi блiскучымi вочкамi. а3. адзначце "нумары сказау, у якiх дапушчан" пунктуацыйная памылка (памылкi). 1) сонечная пятльный i аксамитвая зеляния пара) i лясоу, i чыстае паветра,m песень жаваранкау - абуджалi цудоуны настр "асноуным прадметам як жаночага, так i мужчикага касшома была гунка"падобная кашуля. "3) i гэтая спишанасцыраваты перадячзры опакой к засяюджанасць,"- усё неяк балюча кранула максiмава сэрца. 4) бульба, хоць не абiраная, а смачная. (5) розныя люди: гаралжане, рамеснiкi, гiмназic - афiизры, скляне з базарау - плошчы. а4. адзначце нумары правiльных сцверджанняу. "сказы, якiя складающа толькi з галоуных и у, называюща аднасастау""нымi," развiтым называещиа такi двухсастауны скламя дзейнка изейнка i вы"казнiка, мае залежныя ад" ix даданыя члены сказа. двухсастаунымi называюща сказы, якiя може дзве i больш граматьчныя аchobы. 3) "аласабляющиа i выдзяляющиа коскамi на пiсьме азначзннi, выражани""ыя дзеепрыметнокавымi и" "прыметнiкавымi зваротамi, каль яны стаяць пасля назоунiка, якi паясн"ряюць. 5) адасабляюща коскамi на пiсьме развнтыя i здзночныя прыдатка, якiя адносяща да асабовага займеннiка, незалежна ад месца у сказе. дзве сумежныя аласобленыя акалiчнасцi (дзеепрыслоуi або дзеепрыслоуныя звароты), звязаныя злучнiкамi i (ды), обо (4i), раздзяляюциа на пiсьме коскай. а5. адзначце "нумары сказау, у якiх набраныя курсивам словы (спалучэний"слой) трэба выдзелiць коскамi. "1) у жыщи чалавека бывае адзiн такi выпалак, адно здарэнне, якое"магчыма пягнециа усяго "некалькi хвiлiн, але помнiш яго усё жыще." 2) выбачайце, калi я магчыма не так зразумеу вас. 3) гэта магчыма зрабiць толькi пры пэуных умовах. 4) месяц здавалася у здзiулениi спынiуся спакойна паглялау з цёмна-сзняга неба. 5) чалавек гэты здаециа знаёмым. "б) лес, што падковаю апаясвае вёску, пяпер до циамаладзельм." "%. адзначце нумары сказау, у якiх выдзеленыя ды (слалучэннi слоу) трэба дасобщь коскамi. 1) засланы белым абрусам столiк стаяу пры адзiны у пакой акенцы. 2) абсыпаныя халодным срэбрам гнею у сонечных ромчях дрэвы забялелi. 3) вёслы ударыл па вадзе ружовай ад святла бли савна 4) пад вечар пайшой дождж. спачатку баязлiвы раблы даты дн паступова кнабарау слы. 5) упарты i назойлiвы быу дождж. неба спакойнае i лагоднае свяцiлася яркiмi зоркамi.

Нет ответа Ответить