profile
Что ты хочешь узнать?
Українська мова
Українська мова - 14 часов назад

1. визначи речення, у якому є займенники. а 3 малого джерела велика річка починається. б цибуля від семи недуг лікує. в умій їздити, умій і доглядати. г кожний собі щастя кує. 2. визначи рядок, у якому всі займенники відмінюються, як прикметники. а котрий, твій, деякий, інший. б себе, хтось, вони, ніхто. в будь-що, вона, наш, всякий. г цей, я, самий, цей. 3. визначи рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс. а ні/хто, казна/який, аби/який, де/що. б аби/хто, будь/чий, котрий/сь, де/хто. в казна/що, будь/який, хтозна/що, невідь/який. г де/котрий, аби/який, будь/що, чий/небудь. 4. визначи рядок, у якому всі займенники в непрямих відмінках мають інші основи, ніж у називному. а я, скільки, жодний, чий. б хто, що, ти, він. в уся, декілька, мій, котрийсь. г самий, абиякий, той, чиє. 5. визначи рядок, у якому всі займенники стоять у формі орудного відмінка. а нею, ніким, вона, себе. б казна-чим, деяким, мною, чим. в ніхто, чим, ким, я. г моїм, наш, цей, дехто. 6. визначи рядок, у якому частка ні з усіма заперечними займенниками пишеться разом. а ні/хто, ні/з/ким, ні/на/що, ні/в/кого. б ні/ким, ні/що, ні/скільки, ні/котрий. в ні/до/чого, ні/в/чому, ні/який, ні/з/чим. г ні/за/що, ні/ким, ні/який, ні/в/кого. 7. установи відповідність між виділеними в реченнях займенниками і синтаксичною роллю, яку вони виконують. а я — не ти. 1 підмет. б у всякої пташки — свої замашки. 2 присудок. в хто землю удобрює, тому й земля повертає 3 додаток. г як сокіл змокне, то й ґава його вдзьобає. 4 означення. 8. установи відповідність між займенниками та їх розрядами за значенням. а хто, котрий, скільки, що. 1 особові б вони, ми, вона, ти. 2 вказівні в хтось, деякий, будь-що, щось. з відносні г оцей, такий, цей, стільки. 4 неозначені 9. продовжи твердження: «питальні займенники який? чий? котрий? змінюються...» а за відмінками. б за родами, відмінками. в за родами, числами, відмінками. г за особами, числами, відмінками. 10. яку роль у мовленні виконують відносні займенники? а будують питальні речення. б уживаються для зв’язку частин складного речення. в підкреслюють шанобливе ставлення до адресата мовлення. г найчастіше вживаються в листуванні, творах художньої літератури. 11. у якому ряду займенники тільки особові: а інший, я, мене, його, твій; б ти, вас, їх, ними, мене; в всі, вони, він, вона, цей; г себе, мною, вами, його, ніхто.

Нет ответа Ответить