profile
Опубликовано 8 месяцев назад по предмету Химия от SenpaySasay

Контрольна робота з теми «Хімічні реакції»
1. Укажіть правильне твердження щодо хімічної рівноваги
А після встановлення хімічної рівноваги реакція зупиняється
Б якщо система перебуває в рівноважному стані, концентрація речовин не змінюється
В хімічні рівновага настає тільки в необоротних реакціях
Г стан хімічної рівноваги неможливо порушити жодними чинниками
2. Укажіть правильні твердження щодо реакції, яка відбувається за схемою
СО + О 2 → СО 2
1 оборотна реакція А 1,3,5
2 необоротна реакція Б 1,4,5
3 реакція заміщення В 2,3,5
4 реакція сполучення Г 2,4,5
5 окисно-відновна реакція Д 3,4,5
3. Укажіть назву речовини, у водному розчині якої колір універсального індикаторного папірця
змінився на синій
А натрій сульфіт
Б аргентум сульфід
В магній хлорид
Г калій сульфат
4. Позначте речовини, при взаємодії яких утворюється осад
А цинк гідроксид та натрій гідроксид
Б арґентум нітрат та калій хлорид
В кальцій карбонат та нітратна кислота
Г натрій хлорид та калій нітрат
5. Яка дія сприятиме зміщенню хімічної рівноваги реакції

СО 2  (г.) + Н 2  (г.) ⇄СО (г.) + Н 2 О (г.); ΔН > 0

в бік утворення карбон(ІV) оксиду?
А  зниження концентрації водню
Б  підвищення температури
В  зниження концентрації водяної пари
Г  підвищення тиску
6. Виберіть схему реакції, яка відбувається в гальванічному елементі, складеному з залізної пластини
і мідної пластин, занурених у розчини своїх солей.
А Fе 0 + Cu 2+ → Fе 2+ + Cu 0
Б Fе 2 + + SО 4 2− → FеSО 4
В Сu 2 + + SО 4 2−  → CuSО 4
Г Сu 0 + Fе 2 + → Cu 2 + + Fе 0
7.Установіть відповідність між явищем, що свідчить про перебіг хімічної реакції та її реагентами
Явище Реагенти
1 утворення осаду А натрій хлорид і калій сульфат
2 виділення газоподібної речовини Б натрій сульфат і барій хлорид
3 утворення малодисоційованої речовини В ортофосфатна кислота і натрій гідроксид
4 реакція не відбувається Г калій карбонат і хлорид на кислота
Д натрій гідроксид і калій хлорид

8. Установіть відповідність між схемами та типами хімічних реакцій.

Схема реакції
1  ZnO + HCl → ZnCl 2  + H 2 O
2  SO 3  + H 2 O → H 2 SO 4
3  Zn + H 2 SO 4  → ZnSO 4  + H 2
4  Al(OH) 3  → Al 2 O 3  + H 2 O

Тип реакції
А  заміщення
Б  дегідрування
В  обміну
Г  розкладу
Д  сполучення

9. Спрогнозуйте середовище розчинів солей: калій нітрату, магній нітрату, натрій сульфіду. Складіть
рівняння гідролізу
10. Обчислити вихід продукту реакції негашеного вапна масою 400 г, добутого термічним розкладом
кальцій карбонату масою 800 г

 1. Ответ
  Ответ дан ballerinochkaaaaaaa

  Ответ:

  вот

  Объяснение:

  10б

Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 1 год назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили