profile
[/banner_gorizont_adaptive]
Размещено 4 года назад по предмету Английский язык от obukhovaa

помогите пожалуйстааа

6. Прочитайте текст. Письменно переведите текст на русский язык. Выпишите из текста в словарь все незнакомые слова и переведите их.
ENGLISH EDUCATIONAL SYSTEM
(1) The English higher education system is very well known for its high standards and intelligent graduates. Many people who have obtained high honors such as Nobel Peace Prizes have attended English universities. In many higher education institutions most students start going to university from age 18 on and study there for some sort of academic degree.
(2) All English universities offer a first level of degree known as a Bachelor’s degree. This takes you approximately three years to complete. Some institutions in England may also offer a Master’s Degree at the undergraduate level, which takes a total of four years to complete. Many people are finding this to be a great option because it costs a lot less money than returning for a postgraduate Master’s degree. And there is actually no difference between the credentials this type of degree gives you. Other universities offer vocational degrees known as “foundation degrees.” These take approximately two years to complete. They are also very flexible; you can continue to work full time while going to school.
(3) Some of the most prestigious universities in England offer postgraduate degrees. If schools offer postgraduate degrees, they offer Master’s Degrees (typically one year, sometimes two years if your degree is research-based) and / or Doctorate degrees (three year degrees). These are only available if you have obtained a Bachelor’s degree at an accredited university (not necessarily one in England).
(4) British universities provide support for students with disabilities such as adapted accommodation, professional care staff and learning support coordinators trained to help you get the most out of your degree. Universities in the UK also provide material in Braille and other formats, in addition to allowing students with a disability extra time to complete their coursework and exams.
(5) England has a rich history of quality higher education and each university has great options for any student.


7. Выпишите из текста предложения с Participle I и Participle II и переведите их. Причастия подчеркните.

8. Выпишите из текста и переведите предложения с герундием. Герундий подчеркните.


9. Дайте письменные ответы. Переведите предложения.
1. What age do usually students start their university course?
2. How long does it take to complete a Bachelor’s degree in the UK?
3. What education do schools offer after completing the first degree?
4. What support do British universities provide for disabled students?
 

 1. Ответ на вопрос
  Ответ на вопрос дан deshevyzhenya

  Ответ:

  (1) Англійська система вищої освіти дуже відома своїми високими стандартами та розумними випускниками. Багато людей, які отримали високі відзнаки, такі як Нобелівські премії миру, відвідували англійські університети. У багатьох вищих навчальних закладах більшість студентів починають навчатися в університеті з 18 років і там навчаються на якусь наукову ступінь.

  (2) Усі англійські університети пропонують ступінь першого рівня, відомий як ступінь бакалавра. На це знадобиться приблизно три роки. Деякі заклади в Англії можуть також запропонувати ступінь магістра на рівні бакалаврату, на що потрібно всього чотири роки. Багато людей вважають це чудовим варіантом, оскільки це коштує набагато менше грошей, ніж повернення на здобуття ступеня магістра. І фактично немає різниці між повноваженнями, які надає вам цей ступінь. Інші університети пропонують професійну освіту, відому як «ступінь фундаменту». На це потрібно приблизно два роки. Вони також дуже гнучкі; ви можете продовжувати працювати повний робочий день під час навчання в школі.

  (3) Деякі з найпрестижніших університетів Англії пропонують аспірантуру. Якщо школи пропонують аспірантуру, вони пропонують ступінь магістра (як правило, один рік, іноді два роки, якщо ваш ступінь ґрунтується на наукових дослідженнях) та / або докторантуру (трирічні ступені). Вони доступні лише в тому випадку, якщо ви здобули ступінь бакалавра в акредитованому університеті (не обов'язково в Англії).

  (4) Британські університети надають підтримку студентам з обмеженими можливостями, такими як адаптоване житло, персонал професійної допомоги та координатори підтримки навчання, підготовлені, щоб допомогти вам отримати максимальну користь від ступеня. Університети Великобританії також надають матеріали в шрифті Брайля та інших форматах, крім того, що дозволяють студентам з обмеженими можливостями додатковий час виконати курсову роботу та іспити.

  (5) Англія має багату історію якісної вищої освіти, і кожен університет має чудові варіанти для будь-якого студента.

Не тот ответ на вопрос, который вам нужен?
Найди верный ответ
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 5 лет назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.